6.          KONTRAKTSTYPER

 

Pris-/honorartyper i entreprenørkontraktene. Særpreg. Fordeler og ulemper. Elementer i typene. Kalkulasjonsfaktorer

 

6.1       Sumkontrakt

 

(Priskontrakt med reguleringsbestemmelser) Regulering for avvik fra beskrivelsen av arbeidene samt fra priser og lønninger

 

6.2       Fast pris

 

Regulering for avvik fra arbeidsbeskrivelse, men uten pris- og lønnsjustering

 

6.3            Fikssum

 

Uten mengderegulering av arbeidet ("låste mengder") og uten pris- og lønnsjustering

 

6.4            Enhetspriskontrakt

 

Avregning etter arbeidets omfang, men til avtalte enhetspriser. Pris- og lønnsjustering kan avtales

 

6.5             Regningsarbeid

 

Kostnadskontrakt. Avregning etter medgått tid, men til avtalte (time)satser, og etter medgåtte materialer med prosentpåslag. Pris- og lønnsjustering kan avtales

 

6.6             Incitament

 

Innlagt premie for visse oppnådde resultater

 

6.7             Kombinerte typer

 

Flere i samme kontrakt?

 

 

7.          KONTRAHERINGSMÅTER

 

Hva "kontrahering" er

 

Anbud. Forhandling. Direkte kjøp?  Prekvalifisering.  Taushetsplikt

 

7.1             Anbudsstandarden NS 3400.  Grunnprinsipper og erstatningsansvar

 

God anbudsskikk.  Hvor stor erstatning?

 

7.1.1             Anvendelsesområde

NS 3400 kap. 1

"Gyldighet".  Åpen og begrenset konkurranse

 

7.1.2             Kunngjøring og innbydelse

NS 3400 kap. 2 og 3

Å få entreprenører interesserte i å delta

 

7.1.3             Anbudsdokumentene fra byggherren.  Anbudsgrunnlagets innhold

NS 3400 kap. 4

De enkelte dokumentene.  Kvalifikasjonskrav.  Depositum.  Byggherrens forbehold

 

7.1.4             Behandlingen av anbudsgrunnlaget. Supplering.  Retting.  Undersøkelser

NS 3400 kap 5 og 6

Befaring. Konferanse.  Undersøkelsesplikt?

 

7.1.5    Krav til anbudet

NS 3400 kap. 7    

Anonymitet.  Forbehold (avvik).  Fullstendighet. Alternativer

 

7.1.6    Frister, innlevering, endring og åpning

NS 3400 kap. 8 - 11

Anbudsfrist. Tilbakekall. Endringer. Vedståelsesfrist. Åpningsmøte

 

7.1.7             Avvisning, retting og klarlegging.  Forkastelse og antagelse

NS 3400 kap. 12 og 13

Avvisningsgrunnene.  Åpenbare feil.  Juks?  Klarlegge tvil.  Antagelse.  Fri valgrett?

 

7.1.8             Kontraktsinngåelse, avslutning og avbrudd

NS 3400 kap. 14 og 15

Avtaleslutning. Omgjøring. Avtaledokument. Forkaste alle?  Ny konkurranse?  Avbrudd

 

7.2            Forhandlede kontrakter

 

Forberedelser.  Bindende avtale.  Intensjonsavtale. Foreløpig avtale.  Fremgangsmåter. Likebehandling?

 

 

8.          ENTREPRENØRKONTRAKTENE

 

8.1             Standarder og kontrakter

 

NS 3408, NS 3430 og NS 3431 med tilhørende standarder.  NF 92 og NLM 94

 

8.2             Kontraktstandardene

 

Generelt om NS 3408, NS 3430 og NS 3431

Andre standarder.  Droppe standarder?  Endringer i standarder

 

8.3             Bustadoppføringslova og andre lover

 

Forbruker-beskyttelse.  Håndverkertjenesteloven.  Andre lover

 

8.4       De enkle entrepriser: NS 3408

 

Systematikk.  Anvendelsesområdet

 

8.5       De kompliserte entrepriser: NS 3430

 

Forutsetninger.  De strenge varslingsregler

 

8.6             Totalentrepriser: NS 3431

 

Anvendelsesområde.  Byggherrens rolle

 

8.7             Begreper og definisjoner

 

Juridiske begreper.  De tilknyttede regelsett. Skjønnsmessige begreper. Kataloger i NS 3430 og NS 3431.  Definisjonsteknikk

 

8.8       Partene og kontraktsdokumentene

 

8.8.1    Partene m.v.

Overdragelse og overtagelse.  Partsrepresentanter og byggemøter.  Sideentreprenører o.l.  Samarbeids - og omsorgsplikt.  Underentreprenører og leverandører.  Direktekrav.  Antikontraktør - klausul

 

8.8.2             Kontraktsdokumentene m.v.  Tolkningsregler

Dokumentenes prioritet.  Funksjonskrav.  Endring av kontrakten

 

8.9       Pris, fakturering og betaling

 

8.9.1    Pris, indeks og regningsarbeid

Prisfastsettelse, kontraktssum og mengdekontroll

 

8.9.2             Regningsarbeid

Kostnadsoverslag.  Kontroll.  Påslag

 

8.9.3             Entreprenørens fakturering

A konto.  Forskudd.  Måling

 

8.9.4             Betaling.  Innestående.  Eiendomsrett

Frister. Tilbakehold.  Heftelser.  Renter.  Gebyrer og avgifter

 

8.9.5             Stansning

Vesentlig mislighold.  Varsel

 

8.10             Arbeidsunderlag, beskrivelse og tegninger

 

Byggherrens levering.  Arbeidsunderlag. Prosjekteringsmaterialet.  Totalentreprise

 

8.11             Sikkerhetsstillelse og forsikring

 

8.11.1             Sikkerhet

Etablering av sikkerhet.  Størrelse.  Opphør.  Hva slags?  Kausjon.  Standarder.  Konserngaranti og påkravsgaranti

 

8.11.2  Forsikringer

Skadeforsikring og ansvarsforsikring.  Begrensningene i protokollen av 1995

 

8.12.    Tiden for utførelsen.  Forsinkelser

 

Avtalte frister. Delfrister. Frister for begge parter. Fristforlengelse. Force majeure. Hindring og kontroll. Dekning av merutgifter. Rigg og drift. Forsering. Fremdrift. Dagmulkt. Erstatning.  Delfrister

 

8.13             Entreprenørens arbeid m.v.  Endringer

 

8.13.1  Krav til arbeidet.  Kontroll.  Byggeplass

 

8.13.2             Byggherrens endringsadgang

Omtvistet endring.  Oppgjør

 

8.13.3             Avbestilling

Erstatning

 

8.14            Overtagelse, sluttoppgjør og mangler

 

8.14.1             Overtagelse

Befaring. NS 3434. Bruktagelse. Nekting. Sideentrepriser. Delovertagelse. Overtagelsesvirkningene Den endelige avregning

 

8.14.2             Sluttoppgjøret

Faktura. Byggherrens oppstilling. Forsinket betaling

 

8.14.3             Mangler og utbedringer

Erstatning. Prisavslag. Reklamasjon. 3-årsfristen.  Foreldelse

 

8.15     Hevning og tvister

 

Hevning. Insolvens og konkurs. Tvisteløsning. Den typiske rettssak. Oppmann. Ordinære domstoler eller voldgift. Saksgangen. De faste tekniske voldgiftsretter. Reklamasjonsnemnd

 

 

9.         LITTERATURLISTE

 

9.1       Bygg og entreprise

 

9.2       Avtaler og kontrakter

 

9.3             Særskilte avtaler

 

9.4       Plan, bygning og miljø

 

 

10.         STIKKORD ALFABETISK

 

Viktige begreper med henvisning til de punkter i boken der de er behandlet.

 

 

****************************

 
<< Tilbake